Cessna Fleet

Copyright ©. Rocky Mountain Flight School. All rights reserved.

Rocky Mountain Flight School

N25430 - 1978 Cessna 152 Sparrow Hawk
VFR with a Garmin 150 VFR GPS, 125 HP
N45941 - 1979 Cessna 152 Sparrow Hawk
VFR with a Garmin 150 VFR GPS, 125 HP

N65440 - 1978 Cessna 152

N65584 - 1978 Cessna 152 Sparrow Hawk

VFR with a Garmin 400 VFR GPS, 110 HP

VFR with a Garmin 150 VFR GPS, 125 HP

N1094F - 1980 Cessna 172N Skyhawk
IFR with a Garmin 530 WAAS GPS, 4 place intercom, 160 HP
N4547E - 1978 Cessna 172N Skyhawk
VFR with a Garmin 400 GPS, 2 place intercom, 160 HP
N6587E - 1978 Cessna 172N Skyhawk
IFR with a 4 place intercom, 160 HP, Garmin GPS 175 (Touchscreen)
N7306E - 1978 Cessna 172N SkyhawkIFR with a Garmin 430 WAAS GPS, 4 place intercom, 160 HP
N738BJ - 1977 Cessna 172N Skyhawk
IFR with a Garmin 650 WAAS GPS, 4 place intercom, 160 HP
N52160 - 1980 Cessna 172P SkyhawkIFR with a Garmin 530 WAAS, Garmin G5, 2 place intercom, 180 HP
N201TH - 1997 Cessna 172R Skyhawk
IFR with a Garmin 650 WAAS GPS, Garmin G5, 4 place intercom, 180 HP
N736QG - 1977 Cessna 172 Hawk XP
IFR with a Garmin G500 & GTN 750 GPS, ADS-B Weather & Traffic, 195 HP
N5412V - 1980 Cessna 172RG Cutlass
IFR with a Garmin 250 VFR GPS, 4 place intercom, 180 HP
N6402V - 1980 Cessna 172RG Cutlass
IFR with a Garmin 430 GPS, 4 place intercom, 180 HP
N1735M - 1975 Cessna 182P Skylane II
IFR with a Garmin 530 WAAS GPS, 4 place intercom, 230 HP
N735CF - 1977 Cessna 182Q Skylane
IFR with a Garmin 430 WAAS GPS, 4 place intercom, 230 HP
N756TK - 1979 Cessna 182RG Skylane
IFR with a Garmin 500 IFR GPS, 4 place intercom, 235 HP
N3162L - 1965 Cessna 310
IFR with a Garmin 530 IFR GPS, 4 place intercom, 260 HP